Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış haberleri bul
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış haberleri bul
ve ve
ve ve
ve ve
Temizle
Euro
Arrow
34,9385
Dolar
Arrow
32,5064
İngiliz Sterlini
Arrow
40,8451
Altın
Arrow
2441,0000
BIST
Arrow
10.087

Sancaktepe'yi kaybetmeden önce yapılan son ihaleler

Daha önce Tuzla Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyelerinin seçim öncesi yaptığı ihaleleri incelemiştik ve benzer ihalelerin pek çok belediyede yapıldığını söylemiştik. İşte Sancaktepe Belediyesi de bu seçimi kaybetmeden önce çokça ihale yapan belediyelerden bir diğeri. Seçimden sonra medyada fazlasıyla yer alan Sancaktepe Belediyesi ile ilgili ihale numarası vererek, yoruma yer bırakmayacak şekilde analizler yapacağız.

5393 sayılı Kanunun “Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri” başlıklı 67 nci maddesinde; 

“Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” denilmiştir. 

Söz konusu hükümle; 

- Öncelikle belediyelerde belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararıyla, belediyelere özgü bir takım (refüj ve kaldırım bakımı, fuar ve panayır, arıtma ve katı atık, kanal bakım ve temizleme, sayaç okuma ve sökme-takma, toplu ulaşım gibi) hizmetler için ihaleye çıkılmasına izin verilmektedir. 4734 sayılı Kanun ve 5018 sayılı Kanunla bu konuda daha sınırlı hizmetlerin ihale edilmesine izin verilirken 5393 sayılı Belediye Kanunuyla, belediyelerin görevleri de dikkate alarak daha farklı hizmetlerin ihale edilmesine izin verilmektedir. 

Yukarıdaki madde hükmünde de anlaşılacağı üzere gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmelerinde sayılan işler için belediye meclisinin kararı gerekmektedir

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Bütçe” başlıklı 5’inci maddesinde;

“İl özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin bütçesi, mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır.

“Bütçe kararnamesi ve bütçeyi oluşturan cetveller” başlıklı 30’uncu maddesinde;

“…

(3) Bütçeyi oluşturan cetveller;

h) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli” hükmü yer almaktadır.

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

5393 sayılı kanunun 67’nci maddesi uyarınca belediye meclisinden izin alınmasını gerektiren gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri ve performans programında yer alan mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan projelere ilişkin yüklenmeleri kapsayan taahhütlerin Bütçe Kararnamesine ekli (G) cetvelinde yer alması gerekmektedir.

Bu mevzuat hükümlerine göre SANCAKTEPE BELEDİYESİ’NİN 31.03.2024 tarihinde gerçekleşen mahalli idareler seçimine göre, 5393 sayılı Kanunun 67 nci maddesine göre “yıllara yaygın ihaleler” olup olmadığı incelendiğinde;

İhale Kayıt No: 2024/151826

İşin Adı: 2024 YILI KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER HİZMET ALIMI İŞİ

Yüklenici: ULUTEPE DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Sözleşme Bedeli (TL) 10.499.500,00

İşin Süresi: 26.03.2024 - 01.12.2024

**

2024/62830

2024 YILI SANCAKTEPE BELEDİYESİ ESPOR MERKEZİNİN İŞLETİLMESİ VE TURNUVA HİZMETİ ALIMI İŞİ

TAYHAN YAPIM ORGANİZASYON REKLAM PAZARLAMA VE İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2.100.000,00

01.03.2024 - 31.12.2024

2023/1245927

SANCAKTEPE SINIRLARI İÇERİSİNDE VEKTÖR, KENT ZARARLILARI İLE MÜCADELE HİZMET ALIMI İŞİ

ROTA VEKTÖR KONTROL HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

4.792.500,00 TRY

01.02.2024 - 30.11.2024

2023/1245392

2024 YILI İÇERİSİNDE SANCAKTEPE BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN ETKİNLİKLER İÇİN SÜSLEME ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİ

RECEP DEMİR

6.971.700,00

01.01.2024 - 31.12.2024

1-BELEDİYE KANUNUNA AYKIRI OLAN İHALELER

Yukarıda tabloda görüleceği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun “Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri” başlıklı 67 nci maddesi (fuar, panayır ve sergi hizmetleri ile yemek hizmet ihale) gereğince mahalli idareler seçim tarihi olan 31.03.2024 tarihi + 6 ay: 30.09.2024 tarihini geçmeyecek şekilde ihale edilmesi gerekmektedir. Ancak bu Kanun hükmüne uyulmamış ve kanuna aykırı işlem yapılmıştır.

2-2024/62830 ihale kayıt numaralı “2024 YILI SANCAKTEPE BELEDİYESİ ESPOR MERKEZİNİN İŞLETİLMESİ VE TURNUVA HİZMETİ ALIMI İŞİ” 

Anılan ihaleye ait İdari Şartnamede ;

Yeterlilik kriterleri belirlenirken iş deneyim emsal benzer iş olarak;

“7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilmiş Her Türlü Espor Merkezi İşletilmesi ve/veya Her Türlü Espor Eğitim/Akademi hizmeti alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” belirlemesi yapılmıştır.

Bu belirleme 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde düzenlenen “Temel İlkelere” Aykırıdır.

İşe ait teklif incelendiğinde ihaleye bir istekli katılmış ve ihale ilgili firmaya verilmiştir.

Söz konusu ihalede rekabet sağlanamadığı açık ve net şekilde anlaşılmaktadır.

Ayrıca Teknik Şartnamede 

6.1.1 Sancaktepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ESpor Merkezi Eğitimleri:

“6.1.1.1 - ‘Sancaktepe Belediyesi Espor Akademisi’nde gerçekleştirilecek eğitimler, alanında en az bir (1) yıl deneyimli veya profesyonel E-Spor takımlarında görev almış iki (2) E-Spor profesyoneli tarafından her kategoride bir (1) aylık dönemler şeklinde gerçekleştirilecektir. Yüklenici ayrıca, 1(bir ) adet Genel Koordinatörü ve 1(bir) adet Koordinatörü yarı zamanlı olarak Merkez Ofiste istihdam edecektir. Uluslararası E-Spor Federasyonu tarafından onaylanmış olan kategorilerde sporcu yetiştirmek üzere, MOBA, FPS veya İdarece belirlenecek farklı kategoriler altında, sporcu yeteneklerinin geliştirilmesi, sporcu yetenek seçimleri, spor etiği ve ahlakı, iletişim, rehberlik, psikolojik destek vb. alanlarda eğitimler düzenlenecektir. Eğitimleri, Espor profesyonelleri, oyuncular ile gerçekleştirmek, belirlenen tarih ve sürede etkinlikleri düzenlemek, etkinliğin gerektirdiği müfredatı ve hizmetleri sağlamak, oyunlardan kaynaklanabilecek her türlü telif hakkı, izin vb. giderler yüklenicinin sorumluluğundadır.”

Hükmünün;

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca belediyelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapamayacağı; 696 sayılı KHK sonrasında yapılan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde değiştirilen Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1.3’üncü maddesinde, mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işleri, bu işlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, dikimi ve bakımı ile ağaç budama, sulama ve bakımı, sürücülü araç/iş makinesi kiralama vb. işlerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1.1’inci maddesinde yer alan diğer koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edileceği açıklandığından teknik şartname ile ELEMAN ÇALIŞTIRMA faaliyetinin 696 sayılı KHK uyarınca söz konusu işler için belediyeler tarafından personel istihdam edilemeyeceği açık olduğundan, ihalenin konusu itibarıyla 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 83'üncü maddesinde yer alan düzenlemeler gereği kamu ihalesine konu edilemeyecek bir alım konusu olması nedeniyle, alımın kamu ihalelerine konu edilmesi işleminin  iptali gerekmektedir.

3- MATBAA HİZMETLERİ İHALELERİ

İhale Kayıt No: 2023/1474432

İşin Adı: BELEDİYEMİZ TANITIM MATERYALLERİNİN UYGULANMASI, BASIM VE TEKNİK HİZMET ALIMI İŞİ

Yüklenici: FATİH CÖMERT

Sözleşme Bedeli (TL) 12.303.250,00 

İşin Süresi: 06.02.2024 - 31.12.2024

2023/1376218

2024 YILI OFSET MATBAA BASKI İŞLERİ HİZMET ALIM İŞİ

FATİH CÖMERT

9.309.300,00 

15.01.2024 - 31.12.2024

İhaleyi alan kişinin şahıs şirketi olduğu, ticaret sicilde gazetesinde ilgilin bilgileri incelendiğinde anlaşılmaktadır. Yine Sicil Gazetesinin incelenmesinde, Firmanın faaliyet konusu olarak reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, senaryo yazılması gibi faaliyetler olduğu ancak ihale konusu olan matbaa işi olmadığı görüldüğünden ilgili kişiye ihalenin verilmemesi gerekmektedir. 

4-2023/1592291 ihale kayıt nolu 2024 YILI SANCAKTEPE BELEDİYESİ BUZ PİSTİ KİRALANMASI HİZMET ALIMI İŞİ  

Anılan İhale kapsamında, 1.345.666,67 TL bedel ile kiralanan buz pisti ile ilgili yapılacak basit incelemede belediyenin zaten buz pistinin olduğu 21.01.2022 tarihinde Samandıra Kültür Merkezi içinde açıldığı görüldüğünden, tekrardan buz pisti kiralanması tasarruf tedbirlerine aykırıdır.

5-OTOBÜS KİRALAMA İHALESİ

5393 sayılı Kanunun “Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri” başlıklı 67 nci maddesinde; 

“Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” denilmiştir. 

Söz konusu hükümle; 

31.03.2024 tarihi + 6 ay: 30.09.2024 tarihini geçmeyecek şekilde ihale edilmesi gerekmektedir.

İdare tarafından 31.12.2024 tarihini kapsayacak şekilde ihale edilmesi kanuna açık ve net şekilde aykırıdır.

İhale Kayıt No: 2023/1247036

İHALE USULÜ: AÇIK 

İşin Adı: 2024 YILI OTOBÜS KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ

Yüklenici: AKKURTLAR TURİZM NAKLİYE VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sözleşme Bedeli (TL) 17.880.400,00 

İşin Süresi: 01.01.2024 - 31.12.2024

6 –Çöplerin Toplanması Amacıyla Araç Kiralama İhaleleri

Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 01.12.2022 - 30.09.2024 tarihleri arasını kapsayan 6  adet ihale yapılmıştır. Bu ihalelerin toplam tutarının 329.929.527,00 tl olduğu tespit edilmiştir. Bu Konu İvedilikle İncelenmelidir. Ayrıca bu taşıtların alınması durumunda verilen bu paradan daha ucuza geleceği ortadadır.

İhale Kayıt No: 2022/916335

İşin Adı: İLÇEMİZİN KATI ATIKLARININ TOPLANMASI, NAKLİ VE TEMİZLİĞİ İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK ARAÇLARI VE İŞ MAKİNALARI ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ

Yüklenici: ATLAS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sözleşme Bedeli (TL) 178.232.155,00 

İşin Süresi: 01.12.2022 - 30.09.2024

2021/660679

İLÇEMİZİN KATI ATIKLARININ TOPLANMASI, NAKLİ VE TEMİZLİĞİ İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK ARAÇLARI VE İŞ MAKİNALARI ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ

ATLAS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

90.210.977,00 

01.07.2022 - 30.09.2024

2022/710118

İLÇEMİZİN KATI ATIKLARININ 3 AYLIK TOPLANMASI, NAKLİ VE TEMİZLİĞİ İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK ARAÇLARI VE İŞ MAKİNALARI ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ

ATLAS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

23.105.700,00 

01.08.2022 - 31.10.2022

2022/1108505

İLÇEMİZİN KATI ATIKLARININ 1 AYLIK TOPLANMASI, NAKLİ VE TEMİZLİĞİ İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK ARAÇLARI VE İŞ MAKİNALARI ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ

ATLAS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

8.083.650,00 

01.11.2022 - 30.11.2022


2022/239797

AYNI

AYNI

19.799.670,00 

01.04.2022 - 30.06.2022


2021/839884

AYNI

AYNI

10.497.375,00 

01.01.2022 - 31.03.2022


7 -Parkların Bakımı İhaleleri

İhale Kayıt No: 2023/1360121

İşin Adı: SANCAKTEPE İLÇESİ 2 BÖLGE MEVCUT PARKLARIN TADİLATI VE YENİ PARK YAPILMASI YAPIM İŞİ

Yüklenici: AG PEYZAJ PETROL YAPI TURİZM NAKLİYE SANTİC.LTD.ŞTİ., BEREKET İNŞ.TAH.HAF.NAK.GID. GİY.SANVE TİC.LTD.ŞTİ. İş Ortaklığı

Sözleşme Bedeli: 45.750.000,00 

İşin Süresi: 01.02.2024 - 26.12.2024


2023/1355827

SANCAKTEPE İLÇESİ 1 BÖLGE MEVCUT PARKLARIN TADİLATI VE YENİ PARK YAPILMASI YAPIM İŞİ

OSMANOĞLU PEYZAJ İNŞAAT TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

59.887.543,00 

01.02.2024 - 26.12.2024

1--İhalenin hangi türe göre (yapım, hizmet, mal) ihaleye çıkarılmasının tespitinde; yaklaşık maliyete bakılır ve hangi türün oranı yüksek ise o tür üzerinden ihaleye çıkılması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse, bu işle ilgili ihalede mal alımının oranı %30, yapım işinin oranı %32 ve hizmet işinin oranı %38 olduğunda, işin hizmet alımı üzerinden ihaleye çıkılması gerekmektedir.

3—Yapılacak iş kalemleri incelendiğinde; park, bahçe, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama işlerinin olduğu görülmektedir. Bilindiği gibi bu işlerin ihale konusu yapılabilmesi için ihale süresinin 5393 sayılı Belediye Kanununun “Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri” başlıklı 67 nci maddesi gereğince mahalli idareler seçim tarihi olan 31.03.2024 tarihi + 6 ay: 30.09.2024 tarihini geçmeyecek şekilde ihale edilmesi gerekmektedir (Söz konusu işte ihale süresi 03.04.2024 - 26.12.2024 olarak belirlenmiştir.). Yapılan işlemin kanuna aykırı olduğu açıktır.

8-2024/151826 İhale Kayıt Numaralı “2024 YILI KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER HİZMET ALIMI İŞİ”

Söz konusu ihaleye ait olan ve Kamu İhale Kurumu internet sitesinde herkese açık şekilde yer alan imalat kalemleri aşağıdaki şekildedir.

Sıra No: 1

Açıklama: RAMAZAN AYI ETKİNLİKLERİ-MEHMET EMİN AY

Birimi: adet

Miktarı: 1


Sıra No: 2

Açıklama: RAMAZAN AYI ETKİNLİKLERİ-DURSUN ALİ ERZİNCANLI

Birimi: adet

Miktarı: 1


Sıra No: 3

Açıklama: RAMAZAN AYI ETKİNLİKLERİ-İBRAHİM SADRİ

Birimi: adet

Miktarı: 1


Sıra No: 4

Açıklama: TASAVVUF MUSİKİSİ KONSERİ

Birimi: adet

Miktarı: 5Sıra No: 11

Açıklama: MEVLANA'YI ANMA PROGRAMI - MUTRİP HEYETİ

Birimi: kişi

Miktarı: 8Sıra No: 12

Açıklama: MEVLANA'YI ANMA PROGRAMI – SEMAZEN

Birimi: kişi

Miktarı: 10Sıra No: 59

Açıklama: HOST/HOSTES YARDIMCI ELEMAN

Birimi: kişi

Miktarı: 100Sıra No: 60

Açıklama: ENSTRÜMANTALİST TEMİNİ

Birimi: kişi

Miktarı: 100


-Ramazan ayı etkinlikleri olduğu görülmektedir. Bilindiği üzere 2024 yılı Ramazan ayı 11 Mart 2024 tarihinde başlayıp 9 Nisan tarihinde bitmiştir. Ancak 07.03.2024 tarihinde ihale yapılmasına rağmen 26.03.2024 tarihinde sözleşmenin imzalandığı Kamu İhale Kurumu sitesinden açık olarak görülmektedir. Mart ayının 26 ‘sına kadarki etkinliklerin yüklenici sözleşme yapmadan çalışamayacağı düşülerek sözleşmenin imzalaması gerekirken yaklaşık maliyete (11.050.835,38TL) yakın tutar olan 10.499.500 TL üzerinden sözleşmenin imzalanması sözleşme bağlanmadan etkinlik yapıldığı sonucunu doğuracağından mevzuata aykırıdır.

-HOST/HOSTES YARDIMCI ELEMAN 100 kişi ile ENSTRÜMANTALİST TEMİNİ 100 kişi 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca belediyelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapamayacağı; 696 sayılı KHK sonrasında yapılan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde değiştirilen Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1.3’üncü maddesinde, mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işleri, bu işlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, dikimi ve bakımı ile ağaç budama, sulama ve bakımı, sürücülü araç/iş makinesi kiralama vb. işlerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1.1’inci maddesinde yer alan diğer koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edileceği açıklanmıştır. 

İnceleme konusu ihalenin ; HOST/HOSTES VE 100 ADET ve ENSTRÜMANTALİST TEMİNİ iş kalemlerinin yer aldığı görülmekte olup 696 sayılı KHK uyarınca söz konusu işler için belediyeler tarafından personel istihdam edilemeyeceği açık olduğundan, ihalenin konusu itibarıyla 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 83'üncü maddesinde yer alan düzenlemeler gereği kamu ihalesine konu edilemeyecek bir alım konusu olması nedeniyle, alımın kamu ihalelerine konu edilmesi işleminin  iptali gerekmektedir.

Daha önce de belirtmiştik, seçimden önce giderayak yapılan uzun süreli ihaleler kanuna aykırı olmakla beraber, yeni seçilen başkanın bütçe oluşturma yetkisini gasp etmekte ve yeni başkanı iş yapamaz hale getirmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer işlem yapan belediyeleri ifşa etmeye devam edeceğiz.